Edr Plus

Edr Plus

By Nanthapop Sasnanand

  • Category: Education
  • Release Date: 2019-10-08
  • Current Version: 1.24
  • Adult Rating: 4+
  • File Size: 20.04 MB
  • Developer: Nanthapop Sasnanand
  • Compatibility: Requires iOS 11.0 or later.

Description

Edr Plus Feature รองรับผู้ใช้งานทุกประเภทภายในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ 1. ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่ มีความสามารถดังต่อไปนี้ - เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงแบบปกติ - เช็คชื่อกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยคิวอาร์โค้ด - เช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา - เช็คชื่อกิจกรรมรวมวิทยาลัย - บันทึกการเยี่ยมบ้านนักศึกษา พร้อมบันทึกพิกัดแผนที่, บันทึกรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่ - บันทึกการตัดคะแนนความประพฤติพร้อมบันทึกรูปภาพไว้เป็นหลักฐาน - ระบบหนังสือสารบรรณ ดูหนังสือผ่านแอพพลิเคชั่นพร้อมดาวน์โหลดไฟล์เก็บไว้ที่เครื่องได้ - พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอน,ผู้ปกครอง,นักเรียน ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่ - ครูผู้สอนสามารถเข้าระบบเวอร์ชั่นเว็บไซต์ผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด - ระบบติดตามนักศึกษา เช่นการรับการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่มที่ปรึกษา 2. นักเรียน/นักศึกษา - ระบบการรับแจ้งเตือนการเช็คชื่อต่างๆ , ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากวิทยาลัย - ระบบ Recovery รหัสผ่านด้วยตัวเองผ่าน Email - ดูผลการเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นได้ - ดูคะแนนเก็บตามรายวิชาได้ - ดูสถิติการขาดเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ - ดูตารางเรียนและสถานะการเข้าเรียนในแต่ละวิชาได้ - สามาถบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดจากครูที่ปรึกษาได้ - พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอน,ครูที่ปรึกษา หรือ นักเรียน โดยการค้นหาจากคิวอาร์โค้ดได้ ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่ 3. ผู้ปกครอง - ระบบการรับแจ้งเตือนการเช็คชื่อต่างๆ , ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆจากวิทยาลัย - เพิ่มนักเรียน/นักศึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนคนถึงแม้บุตรหลานจะอยู่คนละวิทยาลัยก็ตาม - ดูผลการเรียนบุตรหลานผ่านแอพพลิเคชั่นได้ - ดูคะแนนเก็บบุตรหลานตามรายวิชาได้ - ดูสถิติการขาดเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงของบุตรหลานได้ - ดูตารางเรียนและสถานะการเข้าเรียนในแต่ละวิชาของบุตรหลานได้ - พูดคุย (Chat) กับครูผู้สอนหรือครูที่ปรึกษา ในรูปแบบตัวอักษรหรือรูปภาพจากกล้องหรือแกลเลอรี่

Screenshots

keyboard_arrow_up